Terms of Agreement

Svenska Domäner Allmänna Avtalsvillkor

Senaste uppdatering: 2022-02-08


 1. 1. INLEDNING

  Svenska Domäner äger och driver söktjänsten www.svenskadomaner.se för domäner och domänrelaterade webbtjänster. Via www.svenskadomaner.se (”Hemsidan”) tar Svenska Domäner emot ansökan (”beställning”) från kunder (”Användare”) angående registrering av domännamn (”Domännamns-tjänsten”). Svenska Domäner tillhandahåller även tilläggstjänster såsom epost, webbhotell m.m. (”Tilläggstjänster”) i enlighet med vad som närmare anges under rubriken ”Bruk av Tilläggstjänster” och de priser som och övriga villkor som från tid till anges på Hemsidan. Domännamnstjänsten och Tilläggstjänsterna tillhandahålls under de villkor som presenteras nedan, vilka Användaren accepterar i samband med inlämnande av ansökan angående registrering av domännamn och/eller beställning av Tilläggstjänst.

 2. 2. DOMÄNNAMNSTJÄNSTEN

  I den mån Svenska Domäner åtar sig uppdraget, förbereds, handläggs och förmedlas ansökan till respektive toppdomän. Uppdraget accepteras i och med att handläggning påbörjas, vilket också berättigar Svenska Domäner att debitera ansökningsavgiften. Det står således Svenska Domäner fritt att avböja ett erbjudet uppdrag. Innan handläggningen påbörjas finns således inga åtaganden eller förbindelser från Svenska Domäner. Det åligger Användaren att noggrant läsa igenom de regler som gäller för respektive toppdomän innan ansökan inlämnas. Svenska Domäner har ingen kontroll över toppdomänernas handläggning av ärenden, avgifter eller ansvar för dem. Genom att godkänna dessa villkor ger beställaren uttryckligen Svenska Domäner godkännande att registrera, administrera och förnya aktuellt domännamn. En korrekt genomförd registrering av det beställda domännamnet bekräftas via mejl som skickas till den registrerade kontaktadressen.


  Svenska Domäner registrerar s.k. ”Billiga domäner” med start november 2016. Alla före november 2016 registrerade domäner kommer automatiskt att konverteras till ”Billiga domäner” under följande förutsättning:


  1. Vid anslutning av domänen till någon köpt tilläggstjänst från på hemsidan aktuellt erbjudande.

  2. Vid ändring av den för domänen aktuella betalningsperioden.

  När en domän har konverterats till en ”Billig domän” kan ändringen inte ångras. I registreringsavgiften för ”Billiga domäner” ingår grundläggande DNS hantering (ändring av namnservrar). Administrativa tjänster så som uppdatering av kontaktuppgifter (Whois) och överlåtelse till annan innehavare, ingår inte i registreringsavgiften för ”Billiga domäner” och debiteras enligt aktuell prislista på hemsidan https://www.svenskadomaner.se/prislista


  1. SE och NU-DOMÄNER från IIS (.SE och .NU)

   För SE-domäner tillämpas .SE:s Registreringsvillkor, i dessa vill Svenska Domäner understryka att innehavaren äger ansvaret att uppge och bibehålla en aktuell e-postadress för domäninnehavet. För .SE gäller att Svenska Domäner från och med 9/3 2009 är ackrediterad Registrar som därmed har rätt att tillhandahålla Registreringstjänster för Domännamn och på Innehavares uppdrag registrera och administrera Domännamn. För .NU-domäner tillämpas .NU:s Registreringsvillkor.


  2. Övriga toppdomäner från Tucows (.COM, .NET, m.fl.)

   För övriga domäner, såsom .COM och .NET, tillämpas Tucows Registreringsvillkor. Svenska Domäner verkar som återförsäljare för Tucows som är en ackrediterad registrar, därmed har Svenska Domäner rätt att tillhandahålla Registreringstjänster för Domännamn och på Innehavares uppdrag registrera och administrera Domännamn.

 3. 3. BRUK AV TILLÄGGSTJÄNSTER

  Användaren förbinder sig att inte använda Tilläggstjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att publicera, ladda upp, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men inte begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott, förolämpning, olaga våldsskingring, förtal och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen) eller som kan uppfattas som rasistisk, kränkande, trakasserande, hotfull, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Användaren inte äger rätt att använda Tilläggstjänsten för publicering av någon form av pornografiskt material, prostitution, försäljning av droger, vapen eller anabola steroider. Användaren får inte använda Tilläggstjänsten på ett sätt som kan skada Svenska Domäner eller Svenska Domäners varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda Svenska Domäners varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Svenska Domäner.


  Användaren skall vidare betala och hålla Svenska Domäner skadeslös från all skada som Svenska Domäner åsamkas med anledning av att Användaren nyttjat Tilläggstjänsterna i strid med tillämplig lag och/eller villkoren i detta avtal. För webbhotell gäller även att siten har en bandbreddsbegränsning på 256 kbps och maximalt 100 samtidiga användare. Ej auktoriserade stress- och prestandatest betraktas som missbruk och kan leda till avstängning av tjänsten. Samtliga då betalda avgifter anses i och med detta förbrukade. Abnorm, extensiv, kontinuerlig eller oproportionerligt hög trafik betraktas också som missbruk. Tjänsterna får inte användas för massutskick eller SPAM. För att kunna använda tjänsterna e-post, domänhosting och webbhotell ska domännamnet vara delegerad till Svenska Domäners namnservrar. Om domännamnet flyttas (delegeras om till andra namnservrar) kan inte Svenska Domäner garantera funktionaliteten av tjänsterna, Svenska Domäner har då rätt att stänga ner och ta bort tjänsterna.


  1. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV KOSTNADSFRI HEMSIDA (TILLÄGGSTJÄNSTEN) hos Svenska Domäner

   Användaren är införstådd med att gratisversioner av Tilläggstjänsten som erbjuds av Svenska Domäner måste förnyas för ny period eller uppgraderas till en betalversion beroende på typ av gratistjänst. Detaljerade villkor för gratisversionen av Tilläggstjänsten meddelas i registreringsbekräftelsen som skickas till Användarens e-postadress. Om gratisversionen av Tilläggstjänsten erbjuder förnyelse sker detta inte automatiskt utan kräver ett aktivt godkännande av Användaren via meddelande som skickas till Användarens e-postadress. Om gratisversionen av Tilläggstjänsten endast erbjuder uppgradering till en betalversion av Tilläggstjänsten behöver Användaren aktivt genomföra uppgraderingen innan gratisperiodens slut. Användaren är införstådd med att de vid förnyelse/uppgraderingstillfället rådande villkoren godkänns genom förnyelsen/uppgraderingen.


   Om Användaren inte har förnyat eller uppgraderat gratisversionen av Tilläggstjänsten innan den för tjänstetypen erbjudna gratisperioden har förfallit äger Svenska Domäner rätt att avsluta Användarens gratisversion av Tilläggstjänsten och rensa lagringsytan omgående.


   I gratisversionen av Tilläggstjänsten som erbjuder förnyelse ingår endast epostsupport. 4. 4. AVGIFTER OCH PRISER

  Då ansökningsförfarandet, ansökningsavgifter och eventuella löpande registerhållningsavgifter skiljer sig markant från varandra beroende på vilken toppdomän den ansökta toppdomänen skall registreras under, presenteras aktuella uppgifter under varje enskilt ansökningsförfarande.

  Svenska Domäner förbehåller sig rätten att justera priser och registerhållningsavgifter löpande.

  I den mån betalning för Svenska Domäners handläggning sker mot faktura skall betalning erläggas inom tio (10) dagar, varvid annars dröjsmålsränta debiteras om 1,0 % per månad. Vid försenad betalning debiteras även påminnelseavgift om sextio (60) kronor och inkassoavgift om etthundraåttio (180) kronor, om gäldenären är näringsidkare debiteras förseningsersättning om totalt fyrahundrafemtio (450) kronor. Erlagda avgifter återbetalas inte. Svenska Domäner debiterar en administrativ faktureringsavgift enligt gällande prislista. Vid utebliven betalning har Svenska Domäner rätt att stänga av aktuell tjänst och avsluta gällande avtal. I samband med avtals förnyelse och vid ansökan av domänregistrering/tilläggstjänst så kommer Svenska Domäner att kontrollera lämnade uppgifter genom att genomföra en kreditupplysning på användaren.


  1. ABONNEMANGSTJÄNST, AVSLUTA ABONNEMANG OCH ÅNGERRÄTT

   Svenska Domäner har utökat den lagstadgade ångerrätten (14) dagar till ett villkorslöst trettio (30) dagars öppet köp för Tilläggstjänster (DNS, E-post och Webbhotell).

   Om du har en abonnemangstjänst hos Svenska Domäner kommer din betalning till Svenska Domäner att förnyas automatiskt vid slutet av varje abonnemangsperiod, längden på perioden kan variera för olika tjänster.

   Ett abonnemang kan avslutas via en uppsägningsknapp i Kundcenter, som hittas till höger om Tilläggstjänsten i fråga. Användaren verifieras genom en e-postlänk som skickas till den registrerade kontaktadressen och får specificera tid och typ av uppsägning via digitalt formulär. Bekräftelse på slutförd uppsägning skickas via e-post till kontaktadressen. Ångerrätten gäller enbart för tilläggstjänster och ej domäner se punkt 4.4. Om uppsägning sker efter de 30 dagar som ångerrätten ger och/eller före utgången av teckningstiden, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss.


  2. PERSONUPPGIFTER

   För att möjliggöra fullt utnyttjande av de tjänster Svenska Domäner tillhandahåller kommer Användaren behöva uppge namn, adress, e-post, telefonnummer, organisation/personnummer och eventuella transaktionsuppgifter såsom kreditkortsuppgifter (gemensamt benämnt personuppgifter nedan). Genom att acceptera dessa villkor lämnar Användaren sitt samtycke till att Svenska Domäner behandlar personuppgifter (I) för att tillhandahålla och administrera tjänsterna och (II) för registerunderhåll.

   Användaren kan närsomhelst välja att ändra eller avsluta vår behandling och lagring av dessa personuppgifter genom att dra tillbaka sitt samtycke enligt vår Integritetspolicy. Detta görs enklast genom Användarens Kundcenter eller genom att kontakta privacy@svenskadomaner.se. Vid återkallat samtycke, garanterar inte Svenska Domäner att du kan tillhandahålla företagets tjänster, då vissa uppgifter är nödvändiga för det syftet.

   Användaren garanterar att uppgifterna lämnade till Svenska Domäner är korrekta, fullständiga och behörigen avsända samt att uppgifterna står i överensstämmelse med verkliga förhållanden. Innehavaren skall uppge och bibehålla en e-postadress till vilken Svenska Domäner vid behov kan kontakta Användaren.

   För mer information om hur vi i detalj hanterar dina personuppgifter, vänligen se vår Integritetspolicy.


  3. PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

   När du lagrar personuppgifter på våra servrar agerar Svenska Domäner som personuppgiftsbiträde för de uppgifterna. Som kund hos oss är du personuppgiftsansvarig för personuppgifterna och behöver, på grund av detta, godkänna ett dataskyddsavtal hos oss.

   Du hittar vårt Personuppgiftsbiträdesavtal som gäller för alla kunder inom EU och som förklarar att du använder våra tjänster för att hantera personlig data här. Personuppgiftsbiträdes-avtalet utgör tillsammans med vår uppdaterade Integritetspolicy grunden du behöver för att hantera personlig data i våra system.

   Om du bara använder våra tjänster för att hantera personlig data för eget och/eller hushållsbruk, gäller inte EU Privacy Regulation och du behöver då inget dataskyddsavtal för att använda våra tjänster.


  4. ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59)

   Uppdrag att registrera ett domännamn är att betrakta som utförande av tjänst åt en konsument i Distans- och hemförsäljningslagens mening. Fullgörandet av denna tjänst påbörjas inom den i lagen angivna ångerfristen (14 dagar) eftersom Användaren genom att lämna in registrerings-ansökan begär att avtalet omedelbart utförs och därmed samtycker till att avstå från ovan angiven ångerfrist.

   Konsekvensen av samtycket blir således att ångerrätt inte föreligger, se angiven lag. Observera att det INTE går att ångra en dömänregistrering efter det att den är genomförd.

   Svenska Domäner utför en registrering hos respektive domänmyndighet på uppdrag av en Användare. När den registreringen är genomförd äger Användaren nyttjanderätt av domännamnet. Svenska Domäner har då inga möjligheter att backa ur den registreringen. Detta är domän-myndigheternas regler och är utanför Svenska Domäners kontroll. Det går dock att ångra en beställning av en Tilläggstjänst såsom beställning av e-post, webbhotell m.m. inom fjorton (14) dagar.


  5. GILTIGHET

   Användaren accepterar att kvarvarande delar av detta avtal åtnjuter full giltighet oavsett om viss del av avtalet har upphävts eller funnits vara ogiltig. Användaren accepterar vidare att av Svenska Domäner har rätt att uppdatera dessa villkor löpande. Aktuella villkor publiceras kontinuerligt via Hemsidan.


  6. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING FÖR DOMÄNNAMNSTJÄNSTEN

   Ett avtal om Domännamn är giltigt från och med att Svenska Domäners handläggning påbörjas och löper med en initial avtalstid om en (1) registerhållningsperiod från och med att registrering av respektive domännamn beviljats av relevant toppdomänsadministratör. Om Domännamnet ej sägs upp senast trettio (30) dagar innan utgången av den initiala avtalstiden förnyas avtalet med ytterligare en registerhållningsperiod med enahanda uppsägningstid. Förnyelse sker enligt förvald registerhållningsperiod.

   Ett abonnemang kan avslutas via en uppsägningsknapp i Kundcenter, som hittas till höger om domänen i fråga. Användaren verifieras genom en e-postlänk som skickas till den registrerade kontaktadressen och får specificera tid och typ av uppsägning via digitalt formulär. Bekräftelse på slutförd uppsägning skickas via e-post till kontaktadressen. Notera att en uppsägning enbart kan göras för att EJ FÖRNYA ett domännamn. Ett felaktigt registrerat domännamn kan ej ångras efter det att ni godkänt beställningen.


  7. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER

   Ett avtal om Tilläggstjänster är giltigt från och med att Svenska Domäner accepterat och påbörjat handläggning av Användarens beställning och löper därefter med en avtalstid som regleras per Tilläggstjänst och beskrivs separat under varje tilläggstjänst. Om Tilläggstjänsten ej sägs upp senast trettio (30) dagar innan utgången av den initiala avtalstiden förnyas avtalet med ytterligare en registerhållningsperiod med enahanda uppsägningstid. Förnyelse sker enligt förvald registerhållningsperiod. Vid utebliven uppsägning av avtalet enligt ovan debiteras gällande avgifter för aktuell förlängningsperiod. Ett abonnemang kan avslutas via en uppsägningsknapp i Kundcenter, som hittas till höger om Domänen eller Tilläggstjänsten i fråga. Användaren verifieras genom en e-postlänk som skickas till den registrerade kontaktadressen och får specificera tid och typ av uppsägning via digitalt formulär. Bekräftelse på slutförd uppsägning skickas via e-post till kontaktadressen. Ångerrätten gäller enbart för Tilläggstjänster och ej Domäner se punkt 4.4. Om uppsägning sker efter de 30 dagar som ångerrätten ger och/eller före utgången av teckningstiden, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss.


  8. ANSVARSFRIHET

   Med undantag (I) för om Svenska Domäner handlat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet; eller (II) för vad som följer av tvingande konsumenträttsliga regler eller principer friskriver sig Svenska Domäner inklusive dess anställda och inhyrda från allt ansvar gentemot Användare för skada, såväl direkt som indirekt.


  9. FORCE MAJEURE

   Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.


  10. TVIST

   Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av Stockholms tingsrätt, varvid svensk lag skall tillämpas utan hänsyn till dess lagvals principer.

Download TERMS OF AGREEMENT


Processing...