Please be patient. This might take a while...

Terms of Agreement

Svenska Domäner Stockholm Allmänna Avtalsvillkor

Senaste uppdatering: 2017-06-15

 1. Inledning

  Svenska Domäner Stockholm (”Svenska Domäner Stockholm”) äger och driver den domänrelaterade söktjänsten www.svenskadomaner.se. Via www.svenskadomaner.se (”Hemsidan”) tar Svenska Domäner Stockholm emot ansökan (”beställning”) från kunder (”Användare”) angående registrering av domännamn (”Domännamnstjänsten”). Svenska Domäner Stockholm tillhandahåller även tilläggstjänster såsom e-post, webbhotell m.m. (”Tilläggstjänster”) i enlighet med vad som närmare anges under rubriken ”Bruk av Tilläggstjänster” och de priser som och övriga villkor som från tid till anges på Hemsidan. Domännamnstjänsten och Tilläggstjänsterna tillhandahålls under de villkor som presenteras nedan, vilka Användaren accepterar i samband med inlämnande av ansökan angående registrering av domännamn och/eller beställning av Tilläggstjänst.

 2. DOMÄNNAMNSTJÄNSTEN

  I den mån Svenska Domäner Stockholm åtar sig uppdraget, förbereds, handläggs och förmedlas ansökan till respektive toppdomän. Uppdraget accepteras i och med att handläggning påbörjas, vilket också berättigar Svenska Domäner Stockholm att debitera ansökningsavgiften. Det står således Svenska Domäner Stockholm fritt att avböja ett erbjudet uppdrag. Innan handläggningen påbörjas finns således inga åtaganden eller förbindelser från Svenska Domäner Stockholm. Det åligger Användaren att noggrant läsa igenom de regler som gäller för respektive toppdomän innan ansökan inlämnas. Svenska Domäner Stockholm har ingen kontroll över toppdomänernas handläggning av ärenden, avgifter eller ansvar för dem. Genom att godkänna dessa villkor ger beställaren uttryckligen Svenska Domäner Stockholm godkännande att registrera, administrera och förnya aktuellt domännamn. En korrekt genomförd registrering av det beställda domännamnet bekräftas via mejl som skickas till den registrerade kontaktadressen.

  Svenska Domäner Stockholm registrerar domännamn till självkostnadspris(”Billiga domäner”) med start från november 2016. Alla före november 2016 registrerade domäner kommer automatiskt att konverteras till ”Billiga domäner” under följande förutsättning:

  1. Vid anslutning av domänen till någon köpt tilläggstjänst från på hemsidan aktuellt erbjudande.

  2. Vid ändring av den för domänen aktuella betalningsperioden.

  När en domän har konverterats till en ”Billig domän” kan ändringen inte ångras. I registreringsavgiften för ”Billiga domäner” ingår grundläggande DNS hantering(ändring av namnservrar). Administrativa tjänster så som uppdatering av kontaktuppgifter(Whois) och överlåtelse till annan innehavare, ingår inte i registreringsavgiften för ”Billiga domäner” och debiteras enligt på hemsidan aktuell prislista https://www.svenskadomaner.se/prislista

  1. SE och NU-DOMÄNER från IIS (.SE och .NU)

   För SE-domäner tillämpas .SE:s Registreringsvillkor. För .SE gäller att Svenska Domäner Stockholm från och med 9/3 2009 är ackrediterad Registrar som därmed har rätt att tillhandahålla Registreringstjänster för Domännamn och på Innehavares uppdrag registrera och administrera Domännamn. För NU-domäner tillämpas .NU:s Registreringsvillkor.

  2. ÖVRIGA TOPPDOMÄNER

   Svenska Domäner Stockholm är återförsäljare av de övriga på hemsidan presenterade toppdomänerna. Genom att registrera någon av dessa domäner hos Svenska Domäner Stockholm godkänner Användaren de villkor som gäller för respektive toppdomän hos leverantören.

 3. BRUK AV TILLÄGGSTJÄNSTER

  Användaren förbinder sig att inte använda Tilläggstjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att publicera, ladda upp, e-posta eller på annat sätt vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men inte begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, uppvigling, barnpornografibrott, förolämpning, olaga våldsskingring, förtal och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot personuppgiftslagen) eller som kan uppfattas som rasistisk, kränkande, trakasserande, hotfull, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Användaren inte äger rätt att använda Tilläggstjänsten för publicering av någon form av pornografiskt material, prostitution, försäljning av droger, vapen eller anabola steroider. Användaren får inte använda Tilläggstjänsten på ett sätt som kan skada Svenska Domäner Stockholm eller Svenska Domäner Stockholms varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda Svenska Domäner Stockholms varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Svenska Domäner Stockholm.

  Användaren skall vidare betala och hålla Svenska Domäner Stockholm skadeslös från all skada som Svenska Domäner Stockholm åsamkas med anledning av att Användaren nyttjat Tilläggstjänsterna i strid med tillämplig lag och/eller villkoren i detta avtal. För webbhotell gäller även att siten har en bandbreddsbegränsning på 256 kbps och maximalt 100 samtidiga användare. Ej auktoriserade stress- och prestandatest betraktas som missbruk och kan leda till avstängning av tjänsten. Samtliga då betalda avgifter anses i och med detta förbrukade. Abnorm, extensiv, kontinuerlig eller oproportionerligt hög trafik betraktas också som missbruk. Tjänsterna får inte användas för massutskick eller SPAM. För att kunna använda tjänsterna e-post, domänhosting och webbhotell ska domännamnet vara delegerad till Svenska Domäner Stockholms namnservrar. Om domännamnet flyttas (delegeras om till andra namnservrar) kan inte Svenska Domäner Stockholm garantera funktionaliteten av tjänsterna, Svenska Domäner Stockholm har då rätt att stänga ner och ta bort tjänsterna.

  1. VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV KOSTNADSFRI HEMSIDA (TILLÄGGSTJÄNSTEN) HOS SVENSKA DOMÄNER STOCKHOLM

   Användaren är införstådd med att gratisversioner av Tilläggstjänsten som erbjuds av Svenska Domäner Stockholm måste förnyas för ny period eller uppgraderas till en betalversion beroende på typ av gratistjänst. Detaljerade villkor för gratisversionen av Tilläggstjänsten meddelas i registreringsbekräftelsen som skickas till Användarens e-postadress. Om gratisversionen av Tilläggstjänsten erbjuder förnyelse sker detta inte automatiskt utan kräver ett aktivt godkännande av Användaren via meddelande som skickas till Användarens e-postadress. Om gratisversionen av Tilläggstjänsten endast erbjuder uppgradering till en betalversion av Tilläggstjänsten behöver Användaren aktivt genomföra uppgraderingen innan gratisperiodens slut. Användaren är införstådd med att de vid förnyelse/uppgraderingstillfället rådande villkoren godkänns genom förnyelsen/uppgraderingen.

   Om Användaren inte har förnyat eller uppgraderat gratisversionen av Tilläggstjänsten innan den för tjänstetypen erbjudna gratisperioden har förfallit äger Svenska Domäner Stockholm rätt att avsluta Användarens gratisversion av Tilläggstjänsten och rensa lagringsytan omgående.

   I gratisversionen av Tilläggstjänsten som erbjuder förnyelse ingår endast epostsupport.

 4. AVGIFTER OCH PRISER

  Då ansökningsförfarandet, ansökningsavgifter och eventuella löpande registerhållningsavgifter skiljer sig markant från varandra beroende på vilken toppdomän den ansökta toppdomänen skall registreras under, presenteras aktuella uppgifter under varje enskilt ansökningsförfarande.

  Svenska Domäner Stockholm förbehåller sig rätten att justera priser och registerhållningsavgifter löpande.

  I den mån betalning för Svenska Domäner Stockholms handläggning sker mot faktura skall betalning erläggas inom tio (10) dagar, varvid annars dröjsmålsränta debiteras om 1,0 % per månad. Vid försenad betalning debiteras även påminnelseavgift om sextio (60) kronor och inkassoavgift om etthundraåttio (180) kronor, om gäldenären är näringsidkare debiteras förseningsersättning om totalt fyrahundrafemtio (450) kronor. Erlagda avgifter återbetalas inte. Svenska Domäner Stockholm debiterar en administrativ faktureringsavgift enligt gällande prislista. Vid utebliven betalning har Svenska Domäner Stockholm rätt att stänga av aktuell tjänst och avsluta gällande avtal. I samband med avtals förnyelse och vid ansökan av domänregistrering/tilläggstjänst så kommer Svenska Domäner Stockholm att kontrollera lämnade uppgifter genom att genomföra en kreditupplysning på användaren.

  1. ABONNEMANGSTJÄNST, AVSLUTA ABONNEMANG OCH ÅNGERRÄTT

   Om du bor i ett land som är en del av EU och har köpt en abonnemangstjänst av Svenska Domäner Stockholm, har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från inköpsdatum. Svenska Domäner Stockholm har utökat denna lagstadgade ångerrätt till ett villkorslöst trettio (30) dagars öppet köp för Tilläggstjänster (DNS, E-post och Webbhotell).

   Om du har en abonnemangstjänst hos Svenska Domäner Stockholm kommer din betalning till Svenska Domäner Stockholm att förnyas automatiskt vid slutet av varje abonnemangsperiod, längden på perioden kan variera för olika produkter och tjänster. För att avsluta ett abonnemang så måste detta ske skriftligen via Svenska Domäner Stockholms uppsägningsblankett. Denna hittar du på www.svenskadomaner.se/support. Ångerrätten gäller enbart för tilläggstjänster och ej Domäner se punkt 4.3. Om uppsägning sker efter de 30 dagar som ångerrätten ger och/eller före utgången av teckningstiden, kommer vi inte att återbetala några abonnemangsavgifter som redan betalats till oss.

   Svenska Domäner Stockholm kan ändra priser på tjänster och domäner från en tid till annan, och kommer att meddela dig eventuella prisförändringar via vår hemsida www.svenskadomaner.se. Prisförändringar för betalda abonnemang kommer att träda i kraft i början av nästa abonnemangsperiod. Genom att fortsätta att använda domäner eller tjänster från Svenska Domäner Stockholm efter att prisförändringen börjar gälla, accepterar du det nya priset.

   För de kunder som har valt abonnemangstjänst via faktura hos Svenska Domäner Stockholm gäller samma som i ovanstående.

  2. PERSONUPPGIFTER

   För att möjliggöra fullt utnyttjande av de tjänster Svenska Domäner Stockholm tillhandahåller kommer Andvändaren behöva uppge namn, adress, e-post, telefonnummer, organisation/personnummer och eventuella transaktionsuppgifter såsom kreditkortsuppgifter (gemensamt benämnt personuppgifter nedan). Genom att acceptera dessa villkor lämnar Användaren sitt samtycke till att Svenska Domäner Stockholm behandlar personuppgifter (I) för att tillhandahålla och administrera tjänsterna (II) för registerunderhåll; och (III) för direktmarknadsföringsändamål via till exempel e-post, telefon och SMS. Användaren samtycker uttryckligen till att Svenska Domäner Stockholm kan komma att använda Användarens personuppgifter för att identifiera kunden, till exempel kan personnummer komma att användas som kundnummer.

   Användaren samtycker även till att Svenska Domäner Stockholm kan komma att göra insamlade uppgifter publikt tillgängliga via Internet samt lämna ut och överföra insamlade uppgifter till samarbetspartners eller till tredje land i den utsträckning Svenska Domäner Stockholm finner sådan överföring nödvändig för tillhandahållandet av tjänsterna. Användaren har rätt att (I) när som helst återkalla sitt samtycke till att personuppgifter får behandlas för direktmarknadsföringsändamål, (II) att få de registrerade uppgifterna rättade samt (III) att en gång om året efter skriftligen undertecknad ansökan få besked om de personuppgifter Svenska Domäner Stockholm behandlar. Begäran enligt denna punkt ställs till personuppgiftsansvarig Svenska Domäner Stockholm.

   Användaren garanterar att till Svenska Domäner Stockholm lämnade uppgifter är korrekta, fullständiga och behörigen avsända samt att uppgifterna står i överensstämmelse med verkliga förhållanden. Innehavaren skall uppge och bibehålla en e-postadress till vilken Svenska Domäner Stockholm vid var tid kan lämna meddelande till Användaren. Den angivna e-postadressen används bland annat för utskick av information. Informationen kan vara mycket viktig för användandet av tjänsten och till nytta för Användaren så därför är det särskilt viktigt att användaren uppdaterar sådan information när det är nödvändigt. Det åligger Användaren som är juridisk person att inhämta eventuella kontaktpersoners samtycke enligt ovan innan ansökan om registrering av domännamn eller beställning av Tilläggstjänst lämnas till Svenska Domäner Stockholm.

  3. ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59)

   Uppdrag att registrera ett domännamn är att betrakta som utförande av tjänst åt en konsument i Distans- och hemförsäljningslagens mening. Fullgörandet av denna tjänst påbörjas inom den i lagen angivna ångerfristen (14 dagar) eftersom Användaren genom att lämna in registreringsansökan begär att avtalet omedelbart utförs och därmed samtycker till att avstå från ovan angiven ångerfrist.

   Konsekvensen av samtycket blir således att ångerrätt inte föreligger, se angiven lag. Observera att det INTE går att ångra en registrering efter det att den är genomförd.

   Svenska Domäner Stockholm utför en registrering hos respektive domänmyndighet på uppdrag av en Användare. När den registreringen är genomförd äger Användaren nyttjanderätt av domännamnet. Svenska Domäner Stockholm har då inga möjligheter att backa ur den registreringen. Detta är domänmyndigheternas regler och är utanför Svenska Domäner Stockholms kontroll.

   Det går dock att ångra en beställning av en Tilläggstjänst såsom beställning av e-post, webbhotell m.m. inom fjorton (14) dagar.

  4. GILTIGHET

   Användaren accepterar att kvarvarande delar av detta avtal åtnjuter full giltighet oavsett om viss del av avtalet har upphävts eller funnits vara ogiltig. Användaren accepterar vidare att av Svenska Domäner Stockholm har rätt att uppdatera dessa villkor löpande. Aktuella villkor publiceras kontinuerligt via Hemsidan.

  5. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING FÖR DOMÄNNAMNSTJÄNSTEN

   Ett avtal om Domännamn är giltigt från och med att Svenska Domäner Stockholms handläggning påbörjas och löper med en initial avtalstid om en (1) registerhållningsperiod från och med att registrering av respektive domännamn beviljats av relevant toppdomänsadministratör. Om Domännamnet ej sägs upp senast trettio (30) dagar innan utgången av den initiala avtalstiden förnyas avtalet med ytterligare en registerhållningsperiod med enahanda uppsägningstid. Förnyelse sker enligt förvald registerhållningsperiod. För att avsluta ett abonnemang så måste detta ske skriftligen via Svenska Domäner Stockholms uppsägningsblankett. Uppsägningsblanketten finner ni på www.svenskadomaner.se/support. Uppsägningen anses giltig först efter att Svenska Domäner Stockholm har bekräftat uppsägningen via e-post till den på kundkontot registrerade kontaktadressen(e-post).

   Noteras bör att en uppsägning enbart kan göras för att EJ FÖRNYA ett domännamn. Ett felaktigt registrerat domännamn kan ej ångras efter det att ni godkänt beställningen.

  6. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING FÖR TILLÄGGSTJÄNSTER

   Ett avtal om Tjänster är giltigt från och med att Svenska Domäner Stockholm accepterat och påbörjat handläggning av Användarens beställning och löper därefter med en avtalstid som regleras per tjänst och beskrivs separat under varje tjänst. Om Tjänsten ej sägs upp senast trettio (30) dagar innan utgången av den initiala avtalstiden förnyas avtalet med ytterligare en registerhållningsperiod med enahanda uppsägningstid. Förnyelse sker enligt förvald registerhållningsperiod. Vid utebliven uppsägning av avtalet enligt ovan debiteras gällande avgifter för aktuell förlängningsperiod. För att avsluta ett abonnemang så måste detta ske skriftligen via Svenska Domäner Stockholms uppsägningsblankett. Uppsägningsblanketten finner ni på www.svenskadomaner.se/support. Uppsägningen anses giltig först efter att Svenska Domäner Stockholm har bekräftat uppsägningen via e-post till den på kundkontot registrerade kontaktadressen(e-post).

  7. ANSVARSFRIHET

   Med undantag (I) för om Svenska Domäner Stockholm handlat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet; eller (II) för vad som följer av tvingande konsumenträttsliga regler eller principer friskriver sig Svenska Domäner Stockholm inklusive dess anställda och inhyrda från allt ansvar gentemot Användare för skada, såväl direkt som indirekt.

  8. FORCE MAJEURE

   Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelser samt fel eller försening i tjänst från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av ovan angiven omständighet, har vardera parten rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

  9. TVIST

   Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras av Stockholms tingsrätt, varvid svensk lag skall tillämpas utan hänsyn till dess lagvals principer.

Download TERMS OF AGREEMENT